Příspěvek k problematice koupaliště v Mimoni

Zahradnictví Mimoň , příspěvková organizace, Široká 678, Mimoň
tel. 487 864607, mijanamimon@seznam.cz, www.mijana.cz
IČO 215 51 367, DIČ CZ 215 51 367
Obchodní rejstřík u KS v Ústí nad Labem oddíl Pr,vložka č.961
FIO Banka b.ú.č. 2000341429
Datová schránka – 9keq4av

Koupaliště v Mimoni – co dál?

V lednu 2015 jsme obdrželi pověření Rady města spravovat areál koupaliště v Mimoni, resp. Jestli chcete ,,Sportovní areál s ost. vodní plochou“. Od této doby jsem tedy začal shromažďovat informace, studoval problematiku a hledal optimální řešení jak dostát slušného výsledku s financemi, které nám město na tuto činnost přispělo. Zahradničení je pro nás hračka, takže odborná úprava zeleně – sestřih keřů, odstranění křovin, odborný řez stromů v okolí, sekání rudimentálních porostů, trávníků – no problém. Záhy jsme přikročili i k pracem mimo náš obor – natírali, opravili ploty, opravili WC, s pomocí města opravili a natřeli lavičky, dodali 2 nové kvalitní venkovní sprchy, které s pomocí sluneční energie produkují i teplou vodu a mnoho dalších věcí. Občerstvení jsem domluvil s firmou pana Plívy, který má stánek přímo v areálu a je připraven zajistit maximum pro spokojenost návštěvníků areálu.
Pro kvalitu vody jsme udělali mnoho práce, nicméně nemůžeme být a také s tím stavem nejsme spokojeni a stále pracujeme na zlepšení. Důvody a možnosti nápravy uvedu níže.
Brzy na jaře jsme po náročném vypuštění nádrže důkladně povápnili dno nádrže ( je to nutné pro budoucí zamezení výskytu řas a sinic), navezli a rozmístili písek po obvodu nádrže. Poté několik týdnů napouštěli z vrtu, který byl v minulosti pro tento účel vybudován. Kvalitu vody monitorujeme s akreditovanou laboratoří. První vzorky byly v pořádku, další měření proběhne ve čtvrtém týdnu Června 2015.
Z chemického a hygienického pohledu tedy vše v pořádku a návštěvníkům žádné problémy nehrozí. Z estetického hlediska je to horší. Vlivem působení vápníku na dno nádrže se sedimenty mineralizují, vytváří se plyn, který sedimenty povznáší k hladině, aby se za nějaký čas nebo po ochlazení opět vrátili na dno. Ten pohled na hladinu pravda není nikterak povzbudivý. Takže nám nyní nezbývá než tyto plovoucí chuchvalce odstraňovat mechanicky pomocí sítí a různých ,, udělátek“. Bylo nutné si pro tyto účely pořídit i 10 m širokou nornou stěnu a provádět na koupališti ,, hasičské manévry“. Tímto využívám možnost poděkovat větru, který nám sem tam také velmi pomáhá .

Důvody stavu koupaliště :

Hlavním důvodem je podebrané dno nádrže. V minulosti se nahromaděné bahno vyváželo a nenahrazovalo novým materiálem ( písek, kačírek apod), takže je dno tak nízko, že po odebrání hráze voda z nádrže nevyteče a na dně nádrže tak zůstává voda ve výši až 60 cm. Na podzim nalétá z okolních stromů listí, které tvoří výše uvedené sedimenty. Pokud by tedy bylo dno nádrže v normálu, tedy v takové výši, že by voda po vypuštění vytekla z celé plochy, mohlo by se ještě ten rok na podzim vybrat, vyfoukat čerstvě napadané listí, dno by se samo vysušilo, v zimě promrzlo a bylo by po problému. Deficit materiálu na doplnění dna odhaduji na 3 000 m3 ( 100 plných tatrovek).
Odhad nápravy – tedy odbahnění včetně odvozu bahna a navezení nového materiálu bude stát řádově okolo 1 mil. Kč. Proč se tyto práce v menším měřítku nedělali každoročně a při menších finančních nákladech musíme hledat někde mezi vedením města a bývalým správcem areálu.
Je to normální realita politické práce, prostě měli jiné priority a nyní zdá se že se tento jejich pohled na koupaliště začíná měnit.

Dalšími důvody jsou např. nízký přítok vody. V nedaleké minulosti bylo koupaliště napájeno z řeky Ploučnice, poté z uranového vrtu, který byl kapacitně na daleko vyšší úrovni než stávající vrt. Dříve tedy v případě problému nebyl problém závadnou vodu z nádrže vypustit a rychle vyměnit z vydatných přítoků. Nynějšímu zdroji trvá naplnění koupaliště cca 2 měsíce.

Co dál ?

Jak jsem již předeslal, nabízí se otázka, zda již přišel čas na rozhodnutí našich volených zástupců a občanů města ,zda se otázka kvalitnějšího koupaliště v Mimoni vyřeší nebo se bude nadále pokračovat v zakonzervovávání současného stavu.
Alternativy v podobě investice do stávajícího koupaliště – zvýšení dna nebo přebudování stávajícího koupaliště na přírodní biotop existují. Existuje myšlenka vybudování zcela nového koupaliště na louce v areálu. Na všechny uvedené akce lze využít značné částky z fondů EU.
Můj osobní názor – Nový areál postavený na zelené louce obklopený chatkama a zázemím pro turisty, cyklisty s možností zimního provozu pro podnikatele ( masáže, vířivka, sauna apod.). Získat financování z fondů EU by neměl být zásadní problém, ale bude nutné fundovaně a realisticky spočítat budoucí každoroční náklady a příjmy, tzn. ufinancování koupaliště z rozpočtu města. Stávající koupaliště ponechat v přírodním režimu ( osadit vodními rostlinami, vrátit labutě, vysadit ryby, možná pár lodiček), prostě využít k rekreačním účelům i jako lákadlo pro turisty a samozřejmě i pro občany města a okolí.

ředitel společnosti Novotný Petr V Mimoni dne : 13.6.2015

Tel. 606032929

Comments are closed.